تاریخ برق دار شدن ارومیه
تاریخ برق دار شدن ارومیه

تاریخ برق دار شدن ارومیه

تاریخ برق دار شدن ارومیه

استفاده از نیروی برق برای روشنایی ، پس از ایجاد امنیت و تشکیل ارتش جدید مورد توجه قرار گرفت ، ارومیه قبل از خیلی از شهرها حتی تبریز و غیره دارای نعمت برق گردیده است.

ماجرای برق دار شدن اهالی ارومیه از این قرار است که ، ابتدا محم حسین آقازاده یکی از تجار روشنفکر در سمت جنوب غربی شهر با استفاده از قدرت سقوط آب ، موتور کوچک برقی را به جریان انداخت و قسمت محدودی از شهر را روشنایی داد . و پس از ارومیه در تبریز حاج غفار خویی از تجار تبریز در این شهر کارخانه برق ایجاد نمود .

همیشه بین شهرداری ارومیه و صاحب امتیاز برق اختلاف بود ، تا در سال ۱۳۲۸ ه . ش ، فکر ایجاد سازمان برق منطقه ای در نواحی مختلف کشور بوجود آمد . که در هر منطقه ای کشور مرکز قوی برق ایجاد نموده و با دایر نمودن شبکهی قوی برق تمام شهرها ، بخشها و دهات آن منطقه را از برق مرکز واحدی تامین نمایند.

 

منبع: سرزمین زرتشت انتشارات ابن سینا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.