دهستان چالدران جنوبی

دهستان چالدران جنوبی

دهستان چالدران جنوبی

دهستان چالدران جنوبی یکی از دهستانهای  شهر چالدران می باشد.

نام مرکز این دهستان ، روستای آب گرم می باشد.

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان چالدران جنوبی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

 • روستاهای دهستان چالدران جنوبی چالدران:
 • آبگرم
 • عموخانزی علیا
 • عموخانزی سفلی
 • انبارماران
 • انبار علیا
 • انبار سفلی
 • بابانور
 • بغلچی علیا
 • بغلچی سفلی
 • دلیکداش
 • داردره‌سی
 • دوشان‌تپه (چالدران)
 • اینچه‌صلاح علیا
 • اینچه‌صلاح سفلی
 • عیسی‌گلیک
 • خان‌بغلچی
 • خان‌صدر
 • خضرلو
 • کردکندی
 • مخمور، چالدران
 • ملحملو علیا
 • ملحملو سفلی
 • مخور
 • نبی‌کندی
 • نادرآباد
 • ناور (چالدران)
 • پاییزآباد
 • قره‌چی‌بلاغ
 • قره‌جه‌وران علیا
 • قره‌جه‌وران سفلی
 • قاشقابلاغ سفلی
 • قرمزی‌داش‌انبار
 • صدر (چالدران)
 • سعیدآباد
 • سگریک
 • شیخ‌سلوی علیا
 • شیخ‌سلوی سفلی
 • تقی‌کندی
 • تاتکندی
 • تغنیت علیا
 • تغنیت‌وسط
 • تولکی‌تپه‌سی
 • یکماله سفلی
 • یوسف‌آباد

آبگرم چالدران,روستای عموخانزی علیا چالدران,روستای عموخانزی سفلی چالدران,روستای انبارماران چالدران,روستای انبار علیا چالدران,روستای انبار سفلی چالدران,روستای بابانور چالدران,روستای بغلچی علیا چالدران,روستای بغلچی سفلی چالدران,روستای دلیکداش چالدران,روستای داردره‌ سی چالدران,روستای دوشان‌تپه چالدران,روستای اینچه‌ صلاح علیا چالدران,روستای اینچه‌ صلاح سفلی چالدران,روستای عیسی‌ گلیک چالدران,روستای خان‌ بغلچی چالدران,روستای خان‌ صدر چالدران,روستای خضرلو چالدران,روستای کردکندی چالدران,روستای مخمور چالدران,روستای ملحملو علیا چالدران,روستای ملحملو سفلی چالدران,روستای مخور چالدران,روستای نبی‌ کندی چالدران,روستای نادر آباد چالدران,روستای ناور چالدران,روستای پاییز آباد چالدران,روستای قره‌ چی‌ بلاغ چالدران,روستای قره‌جه‌وران علیا چالدران,روستای قره‌جه‌وران سفلی چالدران,روستای قاشقابلاغ سفلی چالدران,روستای قرمزی‌ داش‌ انبار چالدران,روستای صدر چالدران,روستای سعید آباد چالدران,روستای سگریک چالدران,روستای شیخ‌ سلوی علیا چالدران,روستای شیخ‌ سلوی سفلی چالدران,روستای تقی‌ کندی چالدران,روستای تاتکندی چالدران,روستای تغنیت علیا چالدران,روستای تغنیت‌وسط چالدران,روستای تولکی‌تپه‌سی چالدران,روستای یکماله سفلی چالدران,روستای یوسف‌ آباد چالدران,روستای

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید