روستای گردیک ناصر ارومیه

روستای گردیک ناصر یکی از روستاهای شهر ارومیه می باشد

این روستا در دهستان مرگور و در بخش سیلوانا واقع شده است.

این روستا دارای جمعیت ۳۷۳ نفر (۵۱ خانوار ) می باشد.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1887.1859621924957!2d44.91338717906262!3d37.29855077515177!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40056b08103d54ff%3A0x9611d284c628668b!2z2LHZiNiz2KrYp9uMINqv2LHYr9uM2qkg2YbYp9i12LHYjCDYp9iz2KrYp9mGINii2LDYsdio2KfbjNis2KfZhiDYutix2KjbjA!5e0!3m2!1sfa!2s!4v1625414536562!5m2!1sfa!2s

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.