دهستان شناتال سلماس

دهستان شناتال سلماس   سایت در حال بروزرسانی می باشد به زودی تکمیل می گردد.     پیرمند; شمرین; قصریک سفلی; جاندر; درگه; حاجی جفان; شیوه; کسیس; کشکاویج; خورخوره; کوم; علی بلاغی; هپلران; دریک; دشوان; گوزیک; گله دام; سنجی ..