دهستان ملکاری سردشت

دهستان ملکاری سردشت

دهستان ملکاری سردشت

دهستان ملکاری سردشت یکی از دهستانهای  شهر سردشت  می باشد.

دهستان ملکاری سردشت از دهستان های بخش وزینه شهر سردشت  می باشد.

نام مرکز این دهستان ، نلاس می باشد.

 

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ملکاری سردشت را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان ملکاری سردشت:

 • بناباد
 • بیشاسب
 • حلوه
 • دیوالان
 • زیوه
 • آغلان
 • نلاس
 • ورگل
 • ولیو
 • واوان
 • پاراستان
 • زمزیران
 • نواوه
 • اشترمل
 • بزپله
 • شینو
 • شیوه صل
 • کهنه شینو
 • گورانگان
 • توزل
 • کاژه
 • بوبانه
 • خله
 • سرشیو
 • گلو
 • نارست
 • پاش برد
 • گاکوژه سفلی
 • گاکوژه علیا
 • گرژال سفلی
 • احمد بریو
 • برده سور
 • پاشقلاته
 • دگه
 • زله
 • سوره بان
 • کودله
 • گرژال علیا
 • ممندآباد
 • نوچوان
 • جبرند
 • خلیسان
 • مامزینه
 • شتمان
 • نژاوه
 • جمگه
 • چوالان
 • دشتی
 • دوله تو
 • زرگتان
 • شیوه جو
 • کانی اسپان
 • مزن آباد
 • مرگه پیرگه
 • نلوسه
 • سیداوا

 

 

 

 

 

بناباد,روستای بیشاسب,روستای حلوه,روستای دیوالان,روستای زیوه,روستای آغلان,روستای نلاس,روستای ورگل,روستای ولیو,روستای واوان,روستای پاراستان,روستای زمزیران,روستای نواوه,روستای اشترمل,روستای بزپله,روستای شینو,روستای شیوهصل,روستای کهنهشینو,روستای گورانگان,روستای توزل,روستای کاژه,روستای بوبانه,روستای خله,روستای سرشیو,روستای گلو,روستای نارست,روستای پاشبرد,روستای گاکوژهسفلی,روستای گاکوژهعلیا,روستای گرژالسفلی,روستای احمدبریو,روستای بردهسور,روستای پاشقلاته,روستای دگه,روستای زله,روستای سورهبان,روستای کودله,روستای گرژالعلیا,روستای ممندآباد,روستای نوچوان,روستای جبرند,روستای خلیسان,روستای مامزینه,روستای شتمان,روستای نژاوه,روستای جمگه,روستای چوالان,روستای دشتی,روستای دوله تو,روستای زرگتان,روستای شیوه جو,روستای کانی اسپان,روستای مزن آباد,روستای مرگه پیرگه,روستای نلوسه,روستای سیداوا,روستای

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید