عکسهای پارک گوللر باغی

پارک گوللر باغی معروف به پارک گلها
که به پارک دانشجو هم معروف است

 

برای آشنایی بیشتر با گوللر باغی کلیک کنید