مسافرتی و توریستی

در این قسمت به خدمات مسافرتی و توریستی شهر ارومیه میپردازیم

اگر میخواهید بدانید بهترین هتل های ارومیه را بشناسید

اگر نمیدانید بهترین رستورانهای و غذاخوری های ارومیه کدامند

شرکتهای هواپیمایی شرکتهای مسافربی (اتوبوس)